ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, εφεξής: ΓΚΠΔ)

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

OLIOTECH P.C.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ούλωφ Πάλμε 32, ΤΚ 157 71

E-mail: info@oliotech.gr, Tηλ. 210 69 13 516 Fax: 210 77 59 802

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Η εταιρεία μας με την συμπλήρωση δελτίου επισκέπτη ή εν όψει εμπορικής συναλλαγής συλλέγει τις εξής πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται:

 

 • Τα στοιχεία ταυτότητάς σας (ονοματεπώννμο, ΑΔΤ , ΑΦΜ, κλπ.).

 • Τα στοιχεία επικοινωνιας σας (διεύθυνση , τηλέφωνο , email , κλπ.).

 • Oικονομικά στοιχεία απαραίτητα για την εκτέλεση των εκατέρωθεν συμβατικών υποχρεώσεων, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί, αριθμοί πιστωτικών καρτών κλπ

 • Πληροφορίες για την επαγγελματική δραστηριότητά σας

 • στοιχεία συναλλαγής, προτιμήσεις πελάτη, απαντήσεις σε ερωτηματολόγια ικανοποίησης πελατών, ιστορικό παραπόνων, επισκέψεων και επισκευών κλπ

Επιπλέον και κατά περίπτωση:

 • Στοιχεία από τυχόν αθέτηση οικονομικών υποχρεώσεών σας, όπως ακάλυπτες επιταγές, εκκρεμείς οφειλές σε δάνεια και πιστωτικές κάρτες, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, αιτήσεις και αποφάσεις εξυγιάνσεως και πτωχεύσεως.

Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 (άρθρο 4 αριθ. 1), όπου ορίζεται ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σας, να σας ενημερώνουμε για την εμπορική δραστηριότητά μας, και να εκδίδουμε τα νόμιμα παραστατικά σε περίπτωση μεταξύ μας συναλλαγής, καθώς και, ενδεχομένως, προκειμένου να διεκδικήσουμε την αμοιβή μας από αυτήν.

Την εξασφάλιση της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και ασφάλειας των συναλλαγών και της άσκησης των δικαιωμάτων της οικονομικής ελευθερίας και της ελεύθερης πληροφόρησης μέσω της παροχής της δυνατότητας να αξιολογεί ή επαναξιολογεί η επιχείρησή μας την φερεγγυότητα των αντισυμβαλλομένων της και ειδικότερα τον αναλαμβανόμενο συναλλακτικό πιστωτικό κίνδυνο στο πλαίσιο αναληφθείσας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται α) με την συναίνεσή σας, β) για την εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης, και γ) για την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών μας σύμφωνα με τα ισχύοντα στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ.

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι είκοσι (20) έτη, δηλαδή μέχρι την παραγραφή των πάσης φύσεως ενδεχομένων εκατέρωθεν αξιώσεων και υποχρεώσεών μας προς τρίτους.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή για την συμμόρφωσή μας στις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας. Συγκεκριμένα, κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών γίνεται στους εμπορικούς μας συνεργάτες, λογιστές, δικηγόρους, τράπεζες, Αρχεία Ελέγχου Κινδύνων όπως και στις δημόσιες αρχές, φορολογικές, ασφαλιστικές, δικαστικές κλπ. Οι τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους διαβιβάστηκαν.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.

 

 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.

 

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.

 

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ.

 

 • Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.

 

 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.

 

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εγγράφως, με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής, στη διεύθυνση: Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (DPO) OLIOTECH P.C., Ούλωφ Πάλμε 32, ΤΚ 157 71, ή με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@oliotech.gr .

Επίσης, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Ενδεικτικό Πελατολόγιο Flottweg:

ref_novartis.jpg
ref_basf.jpg
ref_danone.jpg
ref_bp.jpg
ref_kraft.jpg
ref_loreal.jpg
ref_arla.jpg
ref_pfizer.jpg
ref_delmonte.jpg
ref_heinecken.jpg
ref_lukoil.jpg
ref_douweegberts.jpg
vikeood.jpg
synagro.jpg
stpetersburg.jpg
rwzi.jpg
rva.jpg
ref_tridentseafoods.jpg
ref_zott.jpg
ref_yakult.jpg
ref_wacker.jpg
ref_vinnolit.jpg
ref_tinto.jpg
ref_tine.jpg
ref_thyssenkruppsteel.jpg
ref_sydneywater.jpg
ref_suedzucker.jpg
ref_suedstaerke.jpg
ref_solvay.jpg
ref_solae.jpg
ref_sinopec.jpg
ref_purac.jpg
ref_pfanner.jpg
ref_perdigao.jpg
ref_omv.jpg
ref_mtm.jpg
ref_mueller.jpg
ref_mittal.jpg
ref_metso.jpg
ref_merck.jpg
ref_meggle.jpg
ref_ineos.jpg
ref_huntsman.jpg
ref_hosten.jpg
ref_hamburgwasser.jpg
ref_haisheng.jpg
ref_friesland.jpg
ref_evonik.jpg
ref_ecoimsa.jpg
ref_dsm.jpg
ref_desano.jpg
ref_degussa.jpg
ref_danisco.jpg
ref_crop.jpg
ref_cht.jpg
ref_celanese.jpg
ref_cargill.jpg
ref_borregaard.jpg
ref_bolthouse.jpg
ref_bhpbilliton.jpg
ref_berlinerwasserbetriebe.jpg
ref_bdi.jpg
ref_baosteel.jpg
ref_baemek.jpg
ref_andre.jpg
ref_alpro.jpg
ref_alpi.jpg
ref_agranafruit.jpg
metropoleruhr.jpg
landshut.jpg
la.jpg
kmi.jpg
jp.jpg
ingolstadt.jpg
hse.jpg
freising.jpg
freilassing.jpg
edar.jpg
ebmud.jpg
dwr.jpg
dueren.jpg
dresden.jpg
delta.jpg
brilon.jpg
braunschweig.jpg
bonn.jpg
bayreuth.jpg
awp.jpg
arameilen.jpg
arabern.jpg
acque.jpg
acea.jpg
wver_02.jpg
ref_luk.jpg
ref_novartis.jpg
ref_basf.jpg
ref_danone.jpg
ref_bp.jpg
ref_kraft.jpg
ref_loreal.jpg
ref_arla.jpg
ref_pfizer.jpg
ref_delmonte.jpg
ref_heinecken.jpg
ref_lukoil.jpg
ref_douweegberts.jpg
vikeood.jpg
synagro.jpg
stpetersburg.jpg
rwzi.jpg
rva.jpg
ref_tridentseafoods.jpg
ref_zott.jpg
ref_yakult.jpg
ref_wacker.jpg
ref_vinnolit.jpg
ref_tinto.jpg
ref_tine.jpg
ref_thyssenkruppsteel.jpg
ref_sydneywater.jpg
ref_suedzucker.jpg
ref_suedstaerke.jpg
ref_solvay.jpg
ref_solae.jpg
ref_sinopec.jpg
ref_purac.jpg
ref_pfanner.jpg
ref_perdigao.jpg
ref_omv.jpg
ref_mtm.jpg
ref_mueller.jpg
ref_mittal.jpg
ref_metso.jpg
ref_merck.jpg
ref_meggle.jpg
ref_ineos.jpg
ref_huntsman.jpg
ref_hosten.jpg
ref_hamburgwasser.jpg
ref_haisheng.jpg
ref_friesland.jpg
ref_evonik.jpg
ref_ecoimsa.jpg
ref_dsm.jpg
ref_desano.jpg
ref_degussa.jpg
ref_danisco.jpg
ref_crop.jpg
ref_cht.jpg
ref_celanese.jpg
ref_cargill.jpg
ref_borregaard.jpg
ref_bolthouse.jpg
ref_bhpbilliton.jpg
ref_berlinerwasserbetriebe.jpg
ref_bdi.jpg
ref_baosteel.jpg
ref_baemek.jpg
ref_andre.jpg
ref_alpro.jpg
ref_alpi.jpg
ref_agranafruit.jpg
metropoleruhr.jpg
landshut.jpg
la.jpg
kmi.jpg
jp.jpg
ingolstadt.jpg
hse.jpg
freising.jpg
freilassing.jpg
edar.jpg
ebmud.jpg
dwr.jpg
dueren.jpg
dresden.jpg
delta.jpg
brilon.jpg
braunschweig.jpg
bonn.jpg
bayreuth.jpg
awp.jpg
arameilen.jpg
arabern.jpg
acque.jpg
acea.jpg
wver_02.jpg
ref_luk.jpg

Copyright © 2019 Oliotech. All Rights Reserved.